Skip to main content

Copyright 

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Progres Real Estate BV (hierna te noemen ‘Progres’). Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Progres is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. Voor de plaatsing van externe afbeeldingen waar het copyright niet bij Progres berust, is zoveel als mogelijk toestemming gevraagd. Indien u meent rechthebbende te zijn en u geen goedkeuring (meer) verleent, verzoeken wij u ons een e-mail te zenden via onze contactpagina.

Aansprakelijkheid 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Progres niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Progres aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Progres geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.